سفارشات خود را برای  بالا 100 هزار تومان را با پیک رایگان تجربه کنید

لیست قیمت سیم و کابل

دانلود لیست قیمت 4 اسفند سیم و کابل کسری

قیمت سیم کسری

قیمتسیمقیمتسیم
2.650.0000.751.990.0000.5
4.830.0001.53.450.0001
13.100.00047.560.0002.5
330.0001019.000.0006
815.0001*25540.0001*16
1.560.0001*501.100.0001*35
3.000.0001*952.160.0001*70
5.210.0001*1503.930.0001*120

قیمت کابل خشک کسری

قیمت محصولقیمتمحصول
583.000کابل خشک 16*1388.000کابل خشک 10*1
کابل خشک 185*1کابل خشک 150*1
کابل خشم 300*1کابل خشک 240*1
1.300.000کابل خشک 35*1961.000کابل خشک 25*1
2.550.000کابل خشک 70*11.800.000کابل خشک 50*1
4.500.000کابل خشک 120*13.580.000کابل خشک 95*1
قیمتمحصولقیمتمحصول
کابل آلومینیوم 10*2کابل آلومینیوم 6*2
کابل آلومینیوم 25*2کابل آلومینیوم 16*2
کابل آلومینیوم 10*4کابل آلومینیوم 35*2
کابل آلومینیوم 25*4کابل آلومینیوم 16*4
کابل آلومینیوم 5.16کابل آلومینیوم 35*4
کابل آلومینیوم 35*5کابل آلومینیوم 25*5
کابل آلومینیوم 16+35*3کابل آلومینیوم 16+25*3
کابل آلومینیوم 35+70*3کابل آلومینیوم 25+50*3
کابل آلومینیوم 150*1کابل آلومینیوم 70*1
کابل آلومینیوم 240*1کابل آلومینیوم 185*1
قیمت محصولقیمتمحصول
86.000کابل 0.5*280.000 کابل 0.25*2
112.000کابل 1*2140.000کابل 0.75*2
280.000کابل 2.5*2180.000کابل 1.5*2
640.000کابل 6*2500.000کابل 4*2
120.000کابل 0.25*31.200.000کابل 10*2
174.000کابل 0.75*3130.000کابل 0.5*3
255.000کابل 1.5*3205.000کابل 1*3
730.000کابل 4*3353.000کابل 2.5*3
1.900.000کابل 10*31.030.000کابل 6*3
4.600.000کابل 25*3کابل 16*3

قیمت کابل مخابراتی زمینی کسری

قیمت فلزمحصول
21.000ccaکابل 0.6*2*2
35.000ccaکابل 0.6*2*4
53.000ccaکابل 0.6*2*6
87.000ccaکابل 0.6*2*10
122.000ccaکابل 0.6*2*15
204.000ccaکابل 0.6*2*20
220.000ccaکابل 0.6*2*25
277.000ccaکابل 0.6*2*30
355.000ccaکابل 0.6*2*40
386.000ccaکابل 0.6*2*50
926.000ccaکابل 0.6*2*100

قیمت کابل مخابراتی هوایی کسری

قیمت فلزمحصول
ccaکابل 0.6*2*2
30.000ccaکابل 0.6*2*4
44.000ccaکابل 0.6*2*6
72.000ccaکابل 0.6*2*10
ccaکابل 0.6*2*15
140.000ccaکابل 0.6*2*20
208.000ccaکابل 0.5*2*30
325.000ccaکابل 0.6*2*50
21.000ccaکابل 0.6*2*2
37.000ccaکابل 0.6*2*4
57.700ccaکابل 0.6*2*6

قیمت کابل افشان کسری

قیمتمحصولقیمتمحصول
85.000کابل 0.75*269.000کابل 0.5*2
145.000کابل 1.5*2110.000کابل 1*2
370.000کابل 4*2224.000کابل 2.5*2
880.000کابل 10*2500.000کابل 6*2
89.000کابل 0.5*31.360.000کابل 16*2
146.000کابل 1*3114.000کابل 0.75*3
310.000کابل 2.5*3210.000کابل 1.5*3
700.000کابل 6*3510.000کابل 4*3
1.850.000کابل 16*31.250.000کابل 10*3
3.680.000کابل 25+16*33.060.000کابل 25*3
4.680.000کابل 35+16*33.980.000کابل 35*3

قیمت سیم تخت کسری

قیمت محصولقیمتمحصول
1.440.000خاص 6*3815.000خاص 10*3
3.530.000خاص 16*32.110.000خاص 25*3
  4.590.000خاص 35*3
9.100.00070*36.290.00050*3
523.0002.5*4342.0001.5*4
1.250.0006*4890.0004*4
2.810.00016*41.870.00010*4
35*44.600.00025*4
1.110.0002.5*8710.0001.5*8
1.680.0002.5*121.080.0001.5*12
2.320.0002.5*161.420.0001.5*16
منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
فیس بوک تویتر پینترست linkedin تلگرام